Fûgels

Posted on november 21, 2009

Hjir volgt in list fan alle fûgels diet op it Teatertún-terrein sjoen binne. It grut ferskaat oan fûgels is foar ús it bewiis dat kultuer, rekreaasje en natoer geweldig samen gean. It is dreech om de fûgels op ‘e foto te setten mar ik ha it wol besocht.

Groetnis, Eric (Eric@teatertún.nl)


Beamkrûper


Blaumieske

P1010094


Blauspjocht


Blokmies

P1010101


Boomvalk


Boumantsje wipsturt


Bûnte lyster

Hjertiids in belangerike bron fan ynkomsten yn it westen fan Gaesterlân. In prachtiche fûgel.

P4160226


Bûnte miggesnapper


Dûbele lyster


Gekraagde roodstaart


Giel boumantsje


Goudûle


Grienling

(Wie de officiele Fryske namme wit mail even!) Dizze earme siel wie de skourre yn glipt en waard fûn mei de poatsjes yn ‘e loft, triljend fan ‘e stress. We tochten dat hy syn tiid hant hie mar nei 2 oeren op dizze krante gongen de eagjes iepen en fleach er fuot.

In Grienling (kloris kloris yn it latyn hahaha) is makkelik te herkennen oan syn simpele gesang. In monotoon Pwiiiieeep, pwiiiieeep, pwiiiieeep jout al snel oan dat it lytse griene ‘papegaaitsje’ by jo yn de tún sit.

CIMG1030


Grouwe miggesnapper

Dit moaie fûgeltsje siet yn 2008 yn in nêstkastje. De lytsen binne útflein. Moai!


Grutte eksterspjocht

P1010131


Hauk


Heggemus


Hoarnûle


Holenduif


Houtdo

P4180256


Houtsnip


Houtekster

Hâldt him mei alle oare fûgels dwaande. Dominant oanwêzich yn ‘e omkriten.

P1010172


Ielreager


Ijsvogel


Kraai


Kou


Lytse hôfsjonger


Mûzevalk


Nettelkrûper

Gjin swarte streep ûnder de snaffel, dus in Nettelkrûper (zwartkop) en gjin mat- of glanskop.

P4180257


Readborstke

P1010118


Sparwer


Sijs


Spotvogel


Swarte lyster


Tsjiftsjaf

P9120064


Tomke


Wâldûle


Wielewaal


Comments are closed.